תקנון אתר

תודה שבחרתם להשתמש באתרaluminium.co.il

ברוכים הבאים!

כללי

 1. האתר מופעל ע"י א.ש אלומיניום – מערכות אלומיניום מתקדמות בע"מ ח.פ 514796564 (להלן "בעל האתר").
 2. האתר הינו אתר תדמית לשירותי החברה ואין בו רכישות מקוונות. באתר מוצעים שירותים שונים של העסק, הקבועים מראש ולא מתעדכנים מעת לעת.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא/ היא גולש/ת בעצמו/ה בין אם הוא/ היא מפעיל/ה רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו/ה. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.
 7. בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
 8. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו ו/או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 10. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
 11. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני את הגישה לאתר.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 13. בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים/ות לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 15. התקנון מנוסח בלשון זכר ונקבה וזאת מתוקף היותו פונה ותקף לשני המינים בצורה שווה.
 16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים/ה לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

 1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר/ה כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:

18.1.     הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.

18.2.     הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

18.3.     פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

18.4.     הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

18.5.     שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

אחריות על תכני האתר

 1. בעלי האתר עושים את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
 2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, דיאטטי, פסיכיאטרי או אחר.
 3. כל פעולה שי/תנקוט משתמש/ת על סמך המידע המופיע באתר הינו/ה על דעת עצמו/ה בלבד ועל אחריותו/ה בלבד, והמשתמש/ת מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו/ה על המידע המופיע באתר.
 4. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד ונרכשו מהיוצרים הבלעדיים. אם זאת, יתכנו שינויים בין אם בגוונים והתצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
 5. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים/ות באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים/ות להיות משתמשים/ות באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו/ה המלאה.

שיפוי

 1. המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש/ת י/תשלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה כאמור לעיל, מיד עם הידרשו/ה לכך בכתב ע"י בעל האתר.

 

 

פרטיות ושמירת סודיות

 1. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים/ות באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים/ות בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים/ות בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
 2. בעל האתר יהא רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים/ות ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
 3. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם/ן לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם/ן באתר. כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר מחדש את הדפדפן שלו/ה כך שי/תסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו/ה.
 4. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע/ה המשתמש/ת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר/ה המשתמש/ת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו/ה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש/ת לבין בעל האתר.
 5. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.

 

דיוור ישיר

 1. בעל האתר מציע למשתמשי/ות האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.
 2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים/ה כי בעל האתר יהא רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.
 3. אם אינך מעוניין/ת שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי/ת, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעל האתר באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
 4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש/ת ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש/ת.
 5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים/ות נוספים מלבד המשתמש/ת אשר הזין/ה את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש/ת הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים/ות האחרים/ות באותם פרטי קשר.

קניין רוחני

 1. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשת ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.
 3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

המחאת זכויות

 1. בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש/ת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
 2. למשתמש/ת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו/ה ו/או חובותיו/יה לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמם/ן במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה לו ו/או למי מטעמו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב/כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.